hirdetéseink

Margit körút
Kiadó | 2. kerület | 138 m2

a bérlemény több éve használaton kívül van, jelentősebb felújítása szükséges, a hozzá tartozó berendezések felülvizsgála, üzemképessé tétele bérlő feladata, a fűtési mód padlófűtés, a rendszer kialakított, jelenleg azonban hiányzik a fűtőberendezés, bérbevétel esetén ennek pótlása bérlő feladata, jelenleg elektromos áram szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik az ingatlan.
A rezsiköltség a tényleges felhasználás szerint fizetendő.
Tisztelt Bérlő / leendő Bérlő!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, az Ön Bérleményét vagy leendő Bérleményét képező, nem lakás céljára szolgáló ingatlan felújítási munkálataival kapcsolatban a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. az alábbiakról tájékoztatja Önt:

Bérleti szerződésének a „bérlő által végzendő munkákra vonatkozó rendelkezések” pontja alapján a Bérleményben Bérlő bármilyen felújítást vagy építészeti beavatkozást – függetlenül azok építési engedélyhez kötöttségétől – csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhet. Az Önkormányzat, mint Bérbeadó nevében e hozzájárulást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: GTB) jogosult megadni.
A Bérlemény felújítására/átalakítására vonatkozó kérelmének a GTB által történő érdemi elbírálásához megfelelő tartalmú előterjesztés elkészítése szükséges, ezért kérjük (és a későbbiek során is bármilyen más munkálatokat kíván elvégezni előzetesen) az alábbiakat szíveskedjen az előterjesztés elkészítésében illetékes II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére benyújtani:

I. KÉRELEM az ingatlan megnevezésével, azonosítóival (pontos cím, hrsz.) és Bérlő megnevezésével ellátva, amely tartalmazza az átalakítással/felújítással összefüggő bérlői kéréseket (pl.: 34/2004. önkormányzati rendelet szerinti bérleti díjfizetés alóli mentességi igényt az átalakítás időtartamára, stb.). A kérelmet eredetiben aláírva – jogi személy Bérlő esetén cégszerűen aláírva (aláírás+bélyegző) – szükséges a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére benyújtani. Kérjük, hogy kérelmében szíveskedjen nyilatkozni az elvégzendő munkálatok időtartamáról, tehát kérjük megadni a munkák elvégzésének összes átfutási idejét.
A Kérelem beadásával egyidejűleg szükséges benyújtani a településképi bejelentésről szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lefolytatott eljárás eredményéről kiállított határozat másolatát, valamint annak mellékleteit, amennyiben a rendelet szerint a településképi eljárást le kell folytatni (így különösen, ha a felújítás alapterületi változtatást, falak építését/bontását, továbbá homlokzatot/portált érintő beavatkozásokat – többek között ide értve a reklámfeliratok, cégtáblák elhelyezését is – tartalmazza).

II. MŰSZAKI LEÍRÁS a pontos műszaki tartalom szöveges meghatározásával, a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, gyártmányok, eszközök, berendezések stb. ismertetésével (pl. portált érintő reklámfeliratok változását is). Részletezettsége a felújítás összetettségével összhangban készüljön. Elkészítéséhez javasoljuk a megfelelő műszaki szakemberek – tervezők, szaktervezők, szakértők, kivitelezők, stb. – bevonását.

III. RAJZI MELLÉKLETEK, műszaki tervek (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok, látványtervek, stb.) az átalakítás összetettségének/bonyolultságának függvényében, a megértéshez szükséges részletezettséggel (pl.: eredeti állapot, tervezett állapot). Elkészítéséhez javasoljuk a megfelelő műszaki szakemberek – tervezők, szaktervezők, stb. – bevonását.

IV. Továbbá kérünk minden releváns információt megadni, szakvéleményt benyújtani, amely a tervezett átalakítással/felújítással összefüggésbe hozható.
Amennyiben költségkalkuláció is benyújtásra kerül, egyértelmű jelölése szükséges, hogy az összegek tartalmazzák-e az ÁFÁ-t.

A dokumentumokat elektronikusan kérjük megküldeni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. alábbi email címére: ugyfelszolgalat@vf2.hu (A Kérelem a fentiekben részletezettek szerint eredetiben is benyújtandó a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatti irodacímére személyesen vagy postai úton).

A Bérlemény vonatkozásában benyújtott felújításra irányuló kérelme a GTB soron következő ülésére kerül előterjesztésre – abban az esetben, amennyiben kérelme és az annak mellékletét képező, a fentiekben részletezett tartalmú dokumentáció maradéktalanul a tárgyi GTB ülés előtt 15 nappal korábban beérkezik a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére –, mely általában havonta egy alkalommal, a hónap második felében kerül megtartásra.
Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a benyújtásra kerülő anyag esetleges pótlására, kiegészítésére is szükség lehet, amely a GTB előterjesztés elkészíthetőségét befolyásolja, tehát, ha nem a felsoroltaknak megfelelő tartalommal kerül beküldésre a dokumentum, akkor csak a következő ülésen tudja tárgyalni kérelmüket a GTB. A bizottsági jóváhagyást követően a megfelelő Megállapodás aláírásával és az abban foglaltak teljesítésével (pl.: munka megkezdésének írásbeli bejelentése, stb.) lesz megkezdhető a munkálat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos fizetési kötelezettségének a bérleti jogviszony kezdetétől maradéktalanul eleget kell tennie, és a Megállapodás aláírását követően – amennyiben bérbeadó jóváhagyja/engedélyezi – utólag kerül majd jóváírásra a munkálatok idejére az esetleges bérleti díjfizetés alóli mentesség.

További esetleges kérdéseivel kapcsolatban a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. illetékes munkatársa az 1/5999-063-as telefonszámon áll a szíves rendelkezésére.


Bérbeadással kapcsolatos tájékoztatás

Amennyiben a tárgyi helyiségek közül valamelyik felkeltette az érdeklődését és annak állapotával kapcsolatban nem rendelkezik információval, akkor lehetőség van az érintett helyiségre vonatkozóan a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.-vel a 06-1/5999-063 számon a helyiség helyszíni megtekintésére időpontot egyeztetni és a helyiséget a helyszínen bejárni.

Tájékoztatom, hogy a helyiségek bérleti díjára vonatkozóan csak és kizárólag a táblázatban feltüntetett tájékoztató jellegű információval tudunk szolgálni, tekintettel arra, hogy arról az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi értékbecslő által elkészített szakvélemény alapján, aki a Képviselő-testület 2004. évi vonatkozó határozatai és az abban részletezett induló m2 ár, illetve számítási képlet alapján határozza meg a bérleti díj havi összegét.

A bérleti díj összegén felül a helyiség használatával együtt járó egyéb költségek viselése – pl. közös költség - a bérleti jogviszony létrejöttével ugyancsak a bérlő kötelezettsége, továbbá a bérleti szerződés megkötésekor/aláírásakor szükséges még a 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) alapján a tárgyi helyiségre megállapított 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegnek az Önkormányzat részére óvadékként (kaució) történő megfizetése, mely összeg, amennyiben a felek közötti jogviszony egyszer megszűnik és a bérlő részéről tartozás, illetve károkozás nem áll fenn - melybe az óvadék összege beszámításra kerülhetne - akkor teljes egészében visszautalásra kerül a bérlő részére.

Az ingatlanok jelenlegi állapotukban képezhetik bérbeadás tárgyát, a bérlő által a bérleményben folytatni kívánt tevékenység kialakításához szükséges átalakítás, felújítás - külső, belső - a bérlő kizárólagos költségére történhet, azonban szükséges hozzá a bérbeadó előzetes hozzájárulása és az, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadását követően a felek között az ingatlanra vonatkozóan ún. felújítási megállapodás is aláírásra kerüljön. A felújítás tárgyában a bérlő részéről kérelem benyújtására, majd tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére a bérleti szerződés megkötését és a bérleti jogviszony kezdetét követően kerülhet sor. A 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 40. § (5) bekezdése alapján a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időtartama alatt, de legfeljebb hat hónapig, a helyiséget a bérlő díjfizetési kötelezettség nélkül használhatja a munkálatok elvégzése céljából, amennyiben ezt számára a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság engedélyezi. A bérleti díjfizetés alóli mentességre a felújítási kérelemben kell hivatkoznia, annak időtartamát hónapokban megjelölve.

Amennyiben a bérbevenni kívánt helyiség nem a leendő bérlő által folytatni kívánt tevékenységnek megfelelően működött, abban az esetben a bérbevételi kérelem benyújtását megelőzően szükséges az ingatlan rendeltetési módjának megváltoztatása, ami a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljáráshoz kötött.
Az eljárás során - többek között - meg kell vizsgálni a kialakításra kerülő funkciót, funkciókat és az ahhoz kapcsolódó gépkocsi elhelyezési kötelezettséget.
Az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképvédelmi és Építésügyi Osztályának hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban kérném, hogy egy esetleges komolyabb érdeklődés esetén, még a bérbevételi kérelem benyújtását megelőzően szíveskedjen velük felvenni a kapcsolatot a fentiek tisztázása érdekében (tel.: 1/346-5782, 1/346-5573, 1/346-5496) és a településképi bejelentési eljárást szíveskedjen előzetesen lefolytatni, melynek eredményét a bérbevételi kérelemhez szíveskedjen mellékelni.

Amennyiben a helyiségek megtekintését követően valamelyikre bérbevételi kérelmet kíván benyújtani, akkor kérem, hogy bérbevételi kérelmét Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztályvezetőjéhez, dr. Láng Orsolyához legyen kedves címezni (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) és kérjük benne megjelölni, hogy ki (magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy jogi személy), melyik helyiséget és milyen tevékenység folytatása céljából kívánja bérbe venni. Bérbevételi kérelmét szíveskedjen a fent megjelölt címre vagy postai úton megküldeni vagy ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:30-18:00, szerda: 8:00-16:30, péntek: 8:00-11:30) az Iroda Titkárságán (1024 Budapest, Mechwart liget 1., III. emelet 306. szoba) leadni, vagy jelen levelemre válaszként, aláírva, szkennelve megküldeni.

Tájékoztatom, hogy az Önkormányzat a bevett gyakorlat szerint határozatlan időre köt bérleti szerződéseket.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az ingatlant egyéni vállalkozóként vagy jogi személyként kívánja bérbe venni, akkor ebben az esetben mindenképpen szükséges, hogy már a bérbevételi kérelem benyújtásának pillanatában egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepeljen vagy jogi személy esetében a cég a cégbíróság által bejegyzett és a cégnyilvántartásban szereplő legyen (rendelkezzen cégjegyzékszámmal, adószámmal, stb.).

A bérbevételi kérelem tárgyában az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni. Amennyiben pozitív tartalmú, a bérbeadásról rendelkező határozat születik, akkor annak az Ön részére történő kézbesítésétől/kézhezvételétől számított 30 napja áll rendelkezésre a bérleti szerződés megkötésére, azonban amennyiben a biztosított 30 napos határidőn belül az Ön részéről a szerződés aláírására nem kerül sor, akkor a határidő elteltét követő napon a Bizottság bérbeadásról rendelkező határozata hatályát veszti.

273 000 Ft
747,95 EUR
Margit körút
Kiadó | 2. kerület | 162 m2

A bérlemény használaton kívül van, a hozzá tartozó berendezések felülvizsgálata, üzemképessé tétele bérlő feladata, a fűtési rendszer kialakított, jelenleg azonban a fűtőberendezés üzemképtelen, bérbevétel esetén ennek cseréje bérlő feladata
A rezsiköltség a tényleges felhasználás szerint fizetendő.

Tisztelt Bérlő / leendő Bérlő!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, az Ön Bérleményét vagy leendő Bérleményét képező, nem lakás céljára szolgáló ingatlan felújítási munkálataival kapcsolatban a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. az alábbiakról tájékoztatja Önt:

Bérleti szerződésének a „bérlő által végzendő munkákra vonatkozó rendelkezések” pontja alapján a Bérleményben Bérlő bármilyen felújítást vagy építészeti beavatkozást – függetlenül azok építési engedélyhez kötöttségétől – csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhet. Az Önkormányzat, mint Bérbeadó nevében e hozzájárulást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: GTB) jogosult megadni.
A Bérlemény felújítására/átalakítására vonatkozó kérelmének a GTB által történő érdemi elbírálásához megfelelő tartalmú előterjesztés elkészítése szükséges, ezért kérjük (és a későbbiek során is bármilyen más munkálatokat kíván elvégezni előzetesen) az alábbiakat szíveskedjen az előterjesztés elkészítésében illetékes II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére benyújtani:

I. KÉRELEM az ingatlan megnevezésével, azonosítóival (pontos cím, hrsz.) és Bérlő megnevezésével ellátva, amely tartalmazza az átalakítással/felújítással összefüggő bérlői kéréseket (pl.: 34/2004. önkormányzati rendelet szerinti bérleti díjfizetés alóli mentességi igényt az átalakítás időtartamára, stb.). A kérelmet eredetiben aláírva – jogi személy Bérlő esetén cégszerűen aláírva (aláírás+bélyegző) – szükséges a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére benyújtani. Kérjük, hogy kérelmében szíveskedjen nyilatkozni az elvégzendő munkálatok időtartamáról, tehát kérjük megadni a munkák elvégzésének összes átfutási idejét.
A Kérelem beadásával egyidejűleg szükséges benyújtani a településképi bejelentésről szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lefolytatott eljárás eredményéről kiállított határozat másolatát, valamint annak mellékleteit, amennyiben a rendelet szerint a településképi eljárást le kell folytatni (így különösen, ha a felújítás alapterületi változtatást, falak építését/bontását, továbbá homlokzatot/portált érintő beavatkozásokat – többek között ide értve a reklámfeliratok, cégtáblák elhelyezését is – tartalmazza).

II. MŰSZAKI LEÍRÁS a pontos műszaki tartalom szöveges meghatározásával, a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, gyártmányok, eszközök, berendezések stb. ismertetésével (pl. portált érintő reklámfeliratok változását is). Részletezettsége a felújítás összetettségével összhangban készüljön. Elkészítéséhez javasoljuk a megfelelő műszaki szakemberek – tervezők, szaktervezők, szakértők, kivitelezők, stb. – bevonását.

III. RAJZI MELLÉKLETEK, műszaki tervek (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok, látványtervek, stb.) az átalakítás összetettségének/bonyolultságának függvényében, a megértéshez szükséges részletezettséggel (pl.: eredeti állapot, tervezett állapot). Elkészítéséhez javasoljuk a megfelelő műszaki szakemberek – tervezők, szaktervezők, stb. – bevonását.

IV. Továbbá kérünk minden releváns információt megadni, szakvéleményt benyújtani, amely a tervezett átalakítással/felújítással összefüggésbe hozható.
Amennyiben költségkalkuláció is benyújtásra kerül, egyértelmű jelölése szükséges, hogy az összegek tartalmazzák-e az ÁFÁ-t.

A dokumentumokat elektronikusan kérjük megküldeni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. alábbi email címére: ugyfelszolgalat@vf2.hu (A Kérelem a fentiekben részletezettek szerint eredetiben is benyújtandó a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatti irodacímére személyesen vagy postai úton).

A Bérlemény vonatkozásában benyújtott felújításra irányuló kérelme a GTB soron következő ülésére kerül előterjesztésre – abban az esetben, amennyiben kérelme és az annak mellékletét képező, a fentiekben részletezett tartalmú dokumentáció maradéktalanul a tárgyi GTB ülés előtt 15 nappal korábban beérkezik a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére –, mely általában havonta egy alkalommal, a hónap második felében kerül megtartásra.
Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a benyújtásra kerülő anyag esetleges pótlására, kiegészítésére is szükség lehet, amely a GTB előterjesztés elkészíthetőségét befolyásolja, tehát, ha nem a felsoroltaknak megfelelő tartalommal kerül beküldésre a dokumentum, akkor csak a következő ülésen tudja tárgyalni kérelmüket a GTB. A bizottsági jóváhagyást követően a megfelelő Megállapodás aláírásával és az abban foglaltak teljesítésével (pl.: munka megkezdésének írásbeli bejelentése, stb.) lesz megkezdhető a munkálat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos fizetési kötelezettségének a bérleti jogviszony kezdetétől maradéktalanul eleget kell tennie, és a Megállapodás aláírását követően – amennyiben bérbeadó jóváhagyja/engedélyezi – utólag kerül majd jóváírásra a munkálatok idejére az esetleges bérleti díjfizetés alóli mentesség.

További esetleges kérdéseivel kapcsolatban a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. illetékes munkatársa az 1/5999-063-as telefonszámon áll a szíves rendelkezésére.


Bérbeadással kapcsolatos tájékoztatás

Amennyiben a tárgyi helyiségek közül valamelyik felkeltette az érdeklődését és annak állapotával kapcsolatban nem rendelkezik információval, akkor lehetőség van az érintett helyiségre vonatkozóan a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.-vel a 06-1/5999-063 számon a helyiség helyszíni megtekintésére időpontot egyeztetni és a helyiséget a helyszínen bejárni.

Tájékoztatom, hogy a helyiségek bérleti díjára vonatkozóan csak és kizárólag a táblázatban feltüntetett tájékoztató jellegű információval tudunk szolgálni, tekintettel arra, hogy arról az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi értékbecslő által elkészített szakvélemény alapján, aki a Képviselő-testület 2004. évi vonatkozó határozatai és az abban részletezett induló m2 ár, illetve számítási képlet alapján határozza meg a bérleti díj havi összegét.

A bérleti díj összegén felül a helyiség használatával együtt járó egyéb költségek viselése – pl. közös költség - a bérleti jogviszony létrejöttével ugyancsak a bérlő kötelezettsége, továbbá a bérleti szerződés megkötésekor/aláírásakor szükséges még a 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) alapján a tárgyi helyiségre megállapított 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegnek az Önkormányzat részére óvadékként (kaució) történő megfizetése, mely összeg, amennyiben a felek közötti jogviszony egyszer megszűnik és a bérlő részéről tartozás, illetve károkozás nem áll fenn - melybe az óvadék összege beszámításra kerülhetne - akkor teljes egészében visszautalásra kerül a bérlő részére.

Az ingatlanok jelenlegi állapotukban képezhetik bérbeadás tárgyát, a bérlő által a bérleményben folytatni kívánt tevékenység kialakításához szükséges átalakítás, felújítás - külső, belső - a bérlő kizárólagos költségére történhet, azonban szükséges hozzá a bérbeadó előzetes hozzájárulása és az, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadását követően a felek között az ingatlanra vonatkozóan ún. felújítási megállapodás is aláírásra kerüljön. A felújítás tárgyában a bérlő részéről kérelem benyújtására, majd tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére a bérleti szerződés megkötését és a bérleti jogviszony kezdetét követően kerülhet sor. A 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 40. § (5) bekezdése alapján a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időtartama alatt, de legfeljebb hat hónapig, a helyiséget a bérlő díjfizetési kötelezettség nélkül használhatja a munkálatok elvégzése céljából, amennyiben ezt számára a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság engedélyezi. A bérleti díjfizetés alóli mentességre a felújítási kérelemben kell hivatkoznia, annak időtartamát hónapokban megjelölve.

Amennyiben a bérbevenni kívánt helyiség nem a leendő bérlő által folytatni kívánt tevékenységnek megfelelően működött, abban az esetben a bérbevételi kérelem benyújtását megelőzően szükséges az ingatlan rendeltetési módjának megváltoztatása, ami a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljáráshoz kötött.
Az eljárás során - többek között - meg kell vizsgálni a kialakításra kerülő funkciót, funkciókat és az ahhoz kapcsolódó gépkocsi elhelyezési kötelezettséget.
Az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképvédelmi és Építésügyi Osztályának hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban kérném, hogy egy esetleges komolyabb érdeklődés esetén, még a bérbevételi kérelem benyújtását megelőzően szíveskedjen velük felvenni a kapcsolatot a fentiek tisztázása érdekében (tel.: 1/346-5782, 1/346-5573, 1/346-5496) és a településképi bejelentési eljárást szíveskedjen előzetesen lefolytatni, melynek eredményét a bérbevételi kérelemhez szíveskedjen mellékelni.

Amennyiben a helyiségek megtekintését követően valamelyikre bérbevételi kérelmet kíván benyújtani, akkor kérem, hogy bérbevételi kérelmét Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztályvezetőjéhez, dr. Láng Orsolyához legyen kedves címezni (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) és kérjük benne megjelölni, hogy ki (magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy jogi személy), melyik helyiséget és milyen tevékenység folytatása céljából kívánja bérbe venni. Bérbevételi kérelmét szíveskedjen a fent megjelölt címre vagy postai úton megküldeni vagy ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:30-18:00, szerda: 8:00-16:30, péntek: 8:00-11:30) az Iroda Titkárságán (1024 Budapest, Mechwart liget 1., III. emelet 306. szoba) leadni, vagy jelen levelemre válaszként, aláírva, szkennelve megküldeni.

Tájékoztatom, hogy az Önkormányzat a bevett gyakorlat szerint határozatlan időre köt bérleti szerződéseket.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az ingatlant egyéni vállalkozóként vagy jogi személyként kívánja bérbe venni, akkor ebben az esetben mindenképpen szükséges, hogy már a bérbevételi kérelem benyújtásának pillanatában egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepeljen vagy jogi személy esetében a cég a cégbíróság által bejegyzett és a cégnyilvántartásban szereplő legyen (rendelkezzen cégjegyzékszámmal, adószámmal, stb.).

A bérbevételi kérelem tárgyában az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni. Amennyiben pozitív tartalmú, a bérbeadásról rendelkező határozat születik, akkor annak az Ön részére történő kézbesítésétől/kézhezvételétől számított 30 napja áll rendelkezésre a bérleti szerződés megkötésére, azonban amennyiben a biztosított 30 napos határidőn belül az Ön részéről a szerződés aláírására nem kerül sor, akkor a határidő elteltét követő napon a Bizottság bérbeadásról rendelkező határozata hatályát veszti.

390 000 Ft
1 068,49 EUR
Bp I., Döbrentei utcai üzlethelyiség kiadó
Kiadó | 1. kerület | 86 m2

Budapest I., Döbrentei utcában bemutatóteremnek alkalmas, nagy belmagasságú, galérás üzlethelyiség kiadó. Az alsó szint területe 86 nm (ebből kb 69 nm az üzlethelyiség), a galéria 37 nm. Maximális belmagasság 5,66 m, a galéria alatt 2,40 m, hátsó helyiségben 2,50 m, mosdóknál 2,93 m. A mosdók padlószintje 35 cm-rel alacsonyabban van (kis lépcső vezet le).
Gáz, víz van, elektromos fűtés megoldható, jelenleg polcrendszer található benne.
A bérleti joggal 2023-ig rendelkező Kft eladó, irányára: 4mFt.

250 000 Ft
684,93 EUR
Üzlethelyiség/üzletlakás
Kiadó | 8. kerület | 29 m2

Blaha Lujza tér mögött, Palotanegyedben, egyetemek, metró, buszok, 4-6 villámos közelében,
Somogyi Béla utcában, felújított házban, nagy kirakatos, kétszintes, 2x29 m2,
dupla komfortos , különböző tevékenységre alkalmas , jó állapotban lévő ,
cirkófűtéses , utcai bejáratú üzlet (+lakhatási lehetőség/ iroda/ műterem) kiadó.

Rezsi alacsony /víz- , villany- , gázmérők alapján/.
Közös költség: 11 000 Ft/hó.

Bérleti díj: 130 000 Ft/hó+rezsi.

Családnak nem alkalmas.
Kérem , Ingatlanközvetítők ne hívjanak!

130 000 Ft
356,16 EUR
Üzlethelyiség kiadó
Kiadó | 8. kerület | 56 m2

Kiváló tömegközlekedésnél , Orczy tér közelében , csendes helyen;
sarki épületben levő , földszinti , utcai bejáratú;
négy méter belmagasságú; cirkófűtéses , világos ,
ipari árammal rendelkező , komfortos ,
56 nm-es (+12 nm galéria) helyiség kiadó.
Parkolási lehetőség kiváló. A helyiség felújított.

Alkalmas: irodának , műteremnek , oktatásra , vagy bármely más tevékenységre
Rugalmasak vagyunk.

Bérleti díj 130.000 Ft/hó + rezsi.

Ingatlanközvetítők , kérem , ne hívjanak!!!

130 000 Ft
356,16 EUR
Práter utcai pince
Kiadó | 8. kerület | 71 m2

A helyiség Józsefváros szívében, a József körútról nyíló Práter utca Illés utca felé eső részén helyezkedik el. Közelében található iskola, óvoda, bölcsőde, élelmiszer és egyéb üzletek. 450 m-re kb. 5 perces sétával elérhető a 9 jelű busz és 83 jelű troli, 700 m-re 7 perces sétával az M3 Klinikák utcai megállója.
A helyiség közvetlen utcai bejárattal rendelkezik, a természetes fényt és szellőzést ablak biztosítja. A helyiségben több funkció is kialakítható.
A helyiség bérbeadása a Nemzeti Vagyonról szóló törvény, a Lakástörvény és Józsefváros rendeletei alapján történik, ezért a bérbevétel feltételeivel és a bérleti díjjal kapcsolatban a megadott elérhetőségeken érdeklődjenek.